Pravidlá a podmienky používania

 

Skôr ako Začnete používať túto stránku, pozorne si prečítajte nasledujúce pravidlá a podmienky jej používania. Používaním tejto stránky ste vyjadrili svoj súhlas s Pravidlami a podmienkami jej používania. Pokiaľ s týmito Pravidlami a podmienkami nesúhlasíte, ukončite používanie tejto stránky. Hasbro si vyhradzuje právo dané Pravidlá a podmienky kedykoľvek zmeniť.

 

Obmedzenia pre využívanie materiálov

 

Materiály na tejto stránke sú chránené autorským právom. Všetky textové alebo grafické materiály podliehajú licenčne Hasbro, Inc. a/alebo jej pobočkám („Hasbro“). Spoločnosť Hasbro vám dáva oprávnenie kopírovať, tlačiť, alebo sťahovať tieto materiály výhradne pre vaše osobné, ale nie komerčné využitie, za predpokladu, že materiály nesmiete žiadnym spôsobom upravovať a zachováte všetky doložky, týkajúce sa autorských práv, obchodnej známky a iných vlastníckych práv.

 

Ak si z tejto stránky stiahnete softvér, vrátane súborov a obrázkov obsiahnutých v softvéri, alebo vytvorených softvérom a dáta, ktoré sú prílohou softvéra (spoločne označené ako „Softvér“), používanie softvéru podlieha licenčným podmienkam Hasbro a ich stiahnutie je výhradne pre vaše osobné, ale nie komerčné využitie. Hasbro neumožňuje ani prevod vlastníckych práv alebo intelektuálnych vlastníckych práv na Softvér a Hasbro si ponecháva plné a kompletné vlastnícke práva na Softvér, rovnako ako na všetky intelektuálne vlastnícke práva. Softvér nesmiete predávať, ďalej distribuovať, alebo šíriť, ani dekompilovať, spätne dešifrovať, demontovať, alebo inak Softvér upraviť do pochopiteľnej podoby. Všetky obchodné známky a logá sú vlastníctvom Hasbro alebo jeho poskytovateľov licencie a nie je možné ich žiadnym spôsobom kopírovať, alebo inak použiť.

 

Hasbro, a.s. riadi a prevádzkuje túto stránku prostredníctvom svojich kancelárií v Spojených štátoch amerických, v štáte Rhode Island. Hasbro neposkytuje žiadne záruky na to, či materiály zo stránky zodpovedajú, alebo sú dostupné na používanie v iných lokalitách. Osoby, ktoré sa pokúsia pripojiť na stránku z inej lokality, konajú z vlastnej iniciatívy a sú zodpovední v súlade s miestnym zákonom, ak je miestny zákon platný a v príslušnom rozsahu aplikovateľný. Softvér z tejto stránky je predmetom amerického vývozného riadenia.

 

Vzdanie sa nárokov a limitovanie zákonnej zodpovednosti; Prehlásenia s výhľadom do budúcnosti

 

Hasbro si vyhradzuje právo na občasné zmeny, premiestnenie, vymazanie, alebo vloženie niektorých častí na tejto webovej stránke.

 

MAteriály na tejto stránke sú poskytované „Tak ako sú“ a bez záruky akéhokoľvek druhu, vyjadrenej alebo predpokladanej. Hasbro neposkytuje záruky, alebo realizáciu námietok týkajúcich sa používania, alebo výsledkov používania obsahu, alebo ďalších materiálov zo stránky z hľadiska ich správnosti, presnosti, spoľahlivosti a podobne.

 

 

V plnom rozsahu povolenom na základe príslušného zákona, hasbro odmieta všetky záruky, vyjadrené alebo predpokladané, napríklad záruky týkajúce sa predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel a nezasahovAnia. hasbro nezaručí správnosť, kompletnosť údajov a použiteľnosť ktorejkoľvek informácie obsiahnutej na tejto stránke. hasbro nezaručí, že funkcie obsiahnuté v materiáloch dostupných na tejto stránke budú neprerušené a bez chýb, že tieto nedostatky budú odstránené, alebo že materiály, ktorých dostupnosť zabezpečuje táto stránka alebo server budú bez vírusov, alebo ďalších škodlivých prvkov. vy (a nie hasbro) znášate všetky náklady za nevyhnutný servis, opravy a korektúry.

 

za žiadnych okolností, ako napríklad zanedbanie, nebude hasbro zodpovedné za akékoľvek špecifické alebo následné škody, ktoré vznikli v dôsledku používania, alebo neschopnosti používať stránku alebo akékoľvek skopírované materiály, dokonca ani keď hasbro alebo jeho reprezentanti boli upozornení na možnosť škôd. V žiadnom prípade nebude celková zodpovednosť hasbro voči vám za všetky škody, straty a príčiny zákroku (či je podľa zmluvy, alebo inak), prevyšovať čiastku, ktorú ste vy zaplatili hasbro, ak nejaká bola, za produkty zakúpené na tejto stránke.

 

Nepovolením výnimky predpokladaných záruk, alebo Limitovanie zodpovednosti, ktoré boli uvedené vyššie,

Na základe príslušného zákona, sa vyššie spomínané obmedzenia nemusia týkať aj vás.

 

Odkazy na ďalšie webové stránky

 

Hasbro nie je v žiadnom prípade zodpovedné za obsah ktorýchkoľvek ďalších webových stránok, na ktoré sa môžete prihlásiť z tejto stránky. Keď sa prihlásite na webovú stránku, ktorá nie je Hasbro, uvedomte si, že je nezávislá od Hasbro a Hasbro nemá žiadnu kontrolu nad obsahom tejto webovej stránky. Odkaz na webovú stránku, ktorá nie je Hasbro neznamená, že Hasbro schvaľuje, alebo prijíma nejakú zodpovednosť za obsah alebo používanie tejto webovej stránky.

 

Zasielanie príspevkov

 

Ak by niekto, kto si prezerá dokumenty na tejto webovej stránke odpovedal Hasbro a poslal im informáciu s dátami ako spätnú väzbu, ako napríklad otázky, komentáre, návrhy, alebo podobné informácie týkajúce sa stránky, alebo obsahu niektorej položky, takáto informácia by mohla byť považovaná za nedôverné oznámenie a Hasbro by nemalo žiadnu povinnosť brať ohľad na túto informáciu. Okrem toho Hasbro by malo voľnosť pri reprodukovaní, používaní, uverejňovaní, zobrazovaní, prevádzaní, prenášaní, predvádzaní, tvorení odvodených prác a distribuovaní informácii k ostatným bez limitov, s možnosťou poveriť ostatných, aby robili to isté. Ďalej Hasbro by malo voľnosť pri tvorení nových nápadov, konceptov, know-how alebo technologií obsiahnutých v danej informácii z nejakého dôvodu, napríklad vývoj, výroba a marketing produktov a ďalšie položky zahrnuté do tejto informácie. Tento paragraf nie je plánovaný na aplikovanie niektorých vašich osobných informácií (ako meno, poštová adresa, e-mailová adresa), ktorých používanie je riadené Pravidlami o súkromných údajoch Hasbro.

 

So zreteľom na pokračujúce úsilie Hasbro zvýšiť a zlepšiť tieto produkty a reagovať na spätnú väzbu od používateľov, súhlasíte s postúpením takýchto nápadov, konceptov, know-how alebo technológií do Hasbro bez ďalšej kompenzácie. Súhlasíte s vyplnením všetkých dokumentov, ktoré by Hasbro pri spojení primerane od vás požadovalo v súvislosti s potvrdením vlastníctva Hasbro a neobmedzeným právom využívať tieto nápady, koncepty, know-how alebo technológie.

 

Sami ste si výhradne zodpovední za obsah vašich príspevkov. Súhlasíte s tým, že žiadne komentáre, ktoré predložíte tejto webovej stránke nebudú:

(i)                  porušovať práva žiadnej tretej strany, vrátane autorských práv, obchodnej známky, súkromia, alebo ďalších osobných a vlastníckych práv,

(ii)                tvoriť, alebo obsahovať hanlivé alebo inak protizákonné, urážajúce alebo obscénne materiály, alebo predstavovať zneužitie obchodného tajomstva tretej strany,

(iii)               znevažovať produkty alebo služby žiadnej tretej strany.

 

Sľubujete, že nebude predkladať žiadne osobné informácie (odlišné od vašej emailovej adresy, alebo užívateľského mena) prostredníctvom posielania emailov ďalším užívateľom, alebo vami poslanými správami na túto stránku.

 

Zakončenie

 

Táto Zmluva je v platnosti, kým nie je ukončená z vašej strany alebo zo strany Hasbro. Zmluvu smiete ukončiť kedykoľvek tým, že už nebudete viacej využívať túto webovú stránku, a že všetky predchádzajúce používania tejto webovej stránky sa riadili touto Zmluvou. Hasbro smie vypovedať Zmluvu kedykoľvek a bez upozornenia, a zároveň vám zakázať prístup na túto webovú stránku, na základe svojho rozhodnutia z nejakého dôvodu, vrátane nedodržania akejkoľvek podmienky alebo ustanovenia tejto Zmluvy. Po ukončení Zmluvy z vašej strany alebo zo strany Hasbro musíte okamžite zničiť skopírované, alebo inak získané materiály z tejto stránky, rovnako ako všetky kópie daných materiálov, či už boli vytvorené v súlade s touto Zmluvou, alebo inak.

 

Kliknite sem, aby ste si pozreli Pravidlá o súkromných údajoch Hasbro.

© 1998-2003 Hasbro, Inc.

Všetky práva vyhradené