HASZNÁLATI FELTÉTELEK

KÉRJÜK, HOGY A WEBOLDAL HASZNÁLATA EL?TT GONDOSAN OLVASSA EL A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET! A weboldal használatával Ön elfogadja ezeket a Feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a feltételeket, ne használja a weboldalt! A Hasbro ezeket a feltételeket bármikor módosíthatja.

Az anyagok felhasználására vonatkozó korlátozások

A weboldal szerz?i jogvédelem alatt áll. Bármely szöveges vagy grafikus rész másolását, nyomtatását vagy letöltését Ön a Hasbro, Inc. és/vagy leányvállalatai (“Hasbro”) engedélyével teszi, ami kizárólag személyes, nem kereskedelmi, otthoni használatra érvényes, azzal a feltétellel, hogy Ön semmilyen szerz?i jogvédelemre, márkajelzésre vagy egyéb tulajdonjogra vonatkozó információt nem változtat meg vagy töröl ki.

Amennyiben szoftvert tölt le a weboldalról, a szoftver, beleértve a szoftverhez tartozó vagy az által létrehozott minden fájlt és képet, valamint a kísér? adatokat (ezekre együttesen a továbbiakban, mint “szoftver” hivatkozunk), azt a Hasbro, Inc. és/vagy leányvállalatai (“Hasbro”) engedélyével teszi, ami kizárólag személyes, nem kereskedelmi, otthoni használatra érvényes. A Hasbro sem a szoftver forgalmazási jogát, sem pedig a szoftverre vonatkozó szellemi jogokat nem ruházza át, a szoftver forgalmazási joga és minden szellemi jog teljes egészében a Hasbro tulajdonát képezi. A szoftvert Ön nem adhatja el, nem forgalmazhatja vagy sokszorosíthatja, továbbá nem szerkesztheti át, forráskódját nem fejtheti meg, nem bonthatja részeire és a nyilvánosság által felhasználhatóvá semmilyen más módon nem alakíthatja át. Minden márkanév és logó a Hasbro vagy a licenc tulajdonosai tulajdonát képezi, azokat Ön semmilyen formában nem másolhatja vagy használhatja fel.

A weboldalt a Hasbro, Inc. az USA Rhode Island Állambeli irodáiból ellen?rzi és üzemelteti. A Hasbro nem biztosítja, hogy a weboldalon található anyagok használatra megfelel?ek vagy elérhet?ek más helyeken. Akik más helyekr?l szeretnék elérni a weboldalt, saját kezdeményezésükre tehetik és felel?sséget vállalnak a helyi jogszabályok betartásáért; amennyiben, ill. amilyen mértékben azt a helyi vonatkozó jogszabályok megengedik. Az err?l a weboldalról származó szoftver exportálása az Egyesült Államok ellen?rzése alatt áll. A weboldalról a szoftver nem tölthet? le vagy exportálható, vagy újraexportálható a következ? országokba, azok állampolgárai vagy lakosai részére: Kuba, Irak, Líbia, Észak-Korea, Irán, Szíria és minden olyan ország, amely az Egyesült Államok kereskedelmi embargója alatt áll, vagy olyan személyeknek, akik az USA Kincstárának Különleges Elbírálás alá es? Nemzetek listáján vagy az USA Kereskedelmi Minisztériuma által tiltott Rendelések listáján szerepelnek. Amennyiben Ön letölti vagy használja a szoftvert, felel?sséggel kijelenti, hogy nem tartozik a fenti szakaszban felsorolt nemzetekhez vagy a fenti listában felsorolt nemzetek bármelyikéhez.

Lemondások és felel?sség korlátozása; el?retekint? nyilatkozatok

A Hasbro a weboldalt id?r?l id?re megváltoztathatja, annak részeit elmozdíthatja vagy törölheti, vagy ahhoz hozzátehet.

A WEBOLDALON AZ ANYAGOK „AZ ADOTT FORMÁJUKBAN” BIZTOSÍTOTTAK, SEMMILYEN KIFEJEZÉSRE JUTTATOTT VAGY UTALT GARANCIA NEM ÉRVÉNYES. A HASBRO NEM AD VAGY KÉPVISEL SEMMILYEN GARANCIÁT A WEBOLDALON LÉV? TARTALOM ÉS EGYÉB ANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁRA VAGY A FELHASZNÁLÁSBÓL ERED? EREDMÉNYEKRE VONATKOZÓAN A HELYESSÉG, PONTOSSÁG, MEGBÍZHATÓSÁG VAGY EGYÉB VONATKOZÁS TEKINTETÉBEN.

Minden anyag, korlátozás nélkül beleérte a tulajdonosoknak szóló éves jelentéseket, a nyomtatásban megjelent anyagokat és a Hasbro Értékpapír és T?zsdefelügyeleti Bizottsági (SEC) dokumentumait, a közzététel vagy dokumentálás eredeti dátumának megfelel? formában kerül fel a weboldalra. Az a tény, hogy egy dokumentum a weboldalon hozzáférhet?, nem jelenti azt, hogy az abban foglalt információ nem került módosításra vagy hatályon kívül helyezésre egy következ? dokumentum vagy dokumentálás által. Minden el?retekint? nyilatkozat, amely a weboldalon megjelenik, az ilyen nyilatkozatot tartalmazó dokumentum eredeti kiadási vagy dokumentálási dátumának megfelel?, és azt a Vállalat 10-K formanyomtatvány szerinti éves jelentésében az „El?retekint? nyilatkozatok” részben, a Vállalat 10-Q formanyomtatvány szerinti negyedéves jelentésében az „Egyéb információk” részben, valamint a Hasbronak a weboldalon elérhet? SEC dokumentumaiban, vagy a SEC Edgar adatbázisában (http:/www.sec.gov/edgarhp.htm) megadott bizonyos tényekkel együtt kell tekinteni, ami eredményezheti azt is, hogy az aktuális jöv?beni események vagy eredmények fizikailag eltérnek a várt eseményekt?l vagy eredményekt?l. A Hasbronak nem kötelessége és nem rendelkezik olyan politikával, hogy frissítse a weboldalon lév? információkat és nyilatkozatokat, ezért az ott található információk vagy nyilatkozatok nem tekintend?k aktuálisak akkor, amikor Ön a weboldalt használja. Emellett a weboldalon található anyagok bármelyik része tartalmazhat technikai pontatlanságot vagy topográfiai hibákat. Id?r?l id?re történhetnek értesítés nélküli változtatások a weboldalon elérhet? anyagokon, a szoftveren, valamint a weboldalon megadott termékeken.

A HASBRO AZ ALKALMAZANDÓ JOG LEGTELJESEBB ÉRTELMÉBEN ELUTASÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY UTALT GARANCIAVÁLLALÁST, BELEÉRTVE, DE ARRA NEM KORLÁTOZVA A FORGALOMKÉPESSÉGRE, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS JOGTISZTASÁGRA UTALÓ GARANCIÁT. A HASBRO NEM GARANTÁLJA A WEBOLDALON LÉV? SEMMILYEN INFORMÁCIÓ PONTOSSÁGÁT, TELJESSÉGÉT VAGY HASZNÁLHATÓSÁGÁT. A HASBRO NEM GARANTÁLJA, HOGY A WEBOLDALON HOZZÁFÉRHET? ANYAGOKBAN LÉV? FUNKCIÓK MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLIEK VAGY HIBAMENTESEK, TOVÁBBÁ, HOGY A HIBÁK JAVÍTÁSRA KERÜLNEK, VAGY HOGY AZ ANYAGOK, A WEBOLDAL VAGY A SZERVER, AMELY AZOKAT LÉTREHOZTA, VÍRUSMENTES VAGY EGYÉB KÁROS TARTALOMTÓL MENTES. ÖN (ÉS NEM A HASBRO) VISEL MINDEN SZÜKSÉGES SZERVIZELÉSI ÉS JAVÍTÁSI KÖLTSÉGET.

A HASBRO SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE, DE ARRA NEM KORLÁTOZVA A GONDATLANSÁGOT, NEM FELEL?S SEMMILYEN SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELMERÜL? KÁRÉRT, AMELY A WEBOLDAL VAGY BÁRMELY LETÖLTÖTT ANYAG HASZNÁLATÁBÓL, VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA A HASBRO VAGY ANNAK KÉPVISEL?JE FELHÍVTA A FIGYELMET AZ ILYEN KÁROKRA. SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZIK TELJES FELEL?SSÉGGEL A HASBRO ÖN FELÉ A KÁROKAT, VESZTESÉGEKET ÉS KERESETI OKOKAT ILLET?EN (AKÁR SZERZ?DÉSBEN AKÁR MÁS FORMÁBAN VALÓ KAPCSOLAT ESETÉN) AZT AZ ÖSSZEGET MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN, AMENNYIT ÖN FIZETETT A HASBRONAK, AMENNYIBEN FIZETETT, A WEBOLDALON BESZERZETT TERMÉKEKÉRT. HA A VONATKOZÓ JOG ESETLEG NEM ENGEDI AZ UTALT GARANCIÁK ALÓL VALÓ MENTESSÉGET VAGY A FENTI KÖTELEZETTSÉGBELI KORLÁTOZÁSOKAT, ABBAN AZ ESETBEN ÖNRE A FENTI KIVÉTELEK ESETLEG NEM VONATKOZNAK.

Linkek más weboldalakra

A Hasbro nem vállal semmilyen felel?sséget a weboldalról elérhet? semmilyen más weboldal tartalmára vonatkozóan. Amikor nem Hasbro weboldalra lép, vegye figyelembe, hogy az a Hasbrotól független, a Hasbro annak a weboldalnak a tartalmát nem ellen?rzi. A nem Hasbro weboldalra mutató link nem jelenti azt, hogy a Hasbro annak a tartalmáért vagy használatárért bármilyen felel?sséget vállal vagy elfogad.

Hozzászólások

Amennyiben a weboldalon lév? valamely dokumentum megtekint?je bármilyen információ formájában reagál a Hasbro felé, beleértve az olyan visszacsatolásokat, amilyenek pl. a kérdések, hozzászólások, javaslatok vagy a weboldalra vagy bármely tétel tartalmára vonatkozó tetszésnyilvánítás, az ilyen információk nem tekintend?k bizalmasnak, és a Hasbro nem vállal semmilyen kötelezettséget az ilyen információkkal kapcsolatban. Emellett az információkat a Hasbro szabadon, korlátozás nélkül sokszorosíthatja, felhasználhatja, felfedheti mások el?tt, kihelyezheti, kiállíthatja, továbbadhatja, el?adhatja, származtatott eredményeket hozhat létre azokból, és terjesztheti mások felé, továbbá feljogosíthat másokat, hogy ugyanezt tegyék. Továbbá, a Hasbro bármilyen céllal szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, elképzeléseket, know-howt vagy technikát, amelyet az ilyen információk tartalmaznak, beleértve, de arra nem korlátozva, az ilyen információknak a beépítését a termékek és egyéb tételek fejlesztésébe, gyártásába és marketingjébe. Jelen szakasz nem vonatkozik semmilyen Önre vonatkozó személyes információra (így a nevére, levelezési címére és e-mail címére), amelyeknek a használatát a Hasbro Adatvédelmi szabályzata szabályozza.

A Hasbronak a termékek folyamatos javítására és fejlesztésére, valamint a felhasználók visszajelzéseire való reagálásra irányuló er?feszítéseit figyelembe véve Ön elfogadja, hogy az ilyen ötleteket, elképzeléseket, know-howkat és technikákat a Hasbro ellenszolgáltatás nélkül átveszi. Egyetért továbbá azzal, hogy elfogad bármely és minden olyan dokumentumot, amelyet a Hasbro indokoltan kér ahhoz, hogy igazolja a Hasbro tulajdonjogát és korlátlan jogosultságát az ilyen ötletek, elképzelések, know-howk és technikák vonatkozásában.

Kizárólag Ön felel?s bármely véleménye tartalmáért. Tudomásul veszi, hogy a weboldalon Ön által tett hozzászólások egyike sem: (i) sérti semelyik harmadik fél jogait, beleértve a szerz?i jogot, a márkanevet, az adatvédelmi és egyéb személyes vagy tulajdonjogokat; (ii) rágalmazó vagy másként jogszabályba ütköz?, sért? vagy obszcén anyag vagy képezi bármely harmadik fél üzleti titkainak megsértését; és (iii) becsméreli valamely harmadik fél termékeit vagy szolgáltatásait. Tudomásul veszi, hogy semmilyen személyes információt (az e-mail címén vagy felhasználói nevén kívül) nem továbbít e-mailen vagy küldött üzenetben a weboldalon keresztül más felhasználók részére.

Felmondás

Jelen szerz?dés mindaddig érvényes, amíg azt Ön vagy a Hasbro fel nem mondja. Ön a szerz?dést bármikor felmondhatja oly módon, hogy a weblapot többet nem használja, azzal a feltétellel, hogy a weboldal minden korábbi használatára a jelen szerz?dés vonatkozik. Jelen szerz?dést a Hasbro értesítés nélkül bármikor felmondhatja, és ennek megfelel?en megtagadhatja a weblaphoz való hozzáférést az Ön számára a Hasbro bármilyen okból adódó kizárólagos megfontolása alapján, beleértve a jelen szerz?dés bármely feltételének vagy rendelkezésének való nem megfelelést. A szerz?dés bármilyen felmondása esetén, akár az Ön, akár a Hasbro részér?l, Önnek haladéktalanul meg kell semmisítenie minden anyagot, amelyet a weboldalról letöltött vagy más módon megszerzett, valamint az ilyen anyagok minden másolatát, akár a jelen szerz?dés feltételei mellett jutott ahhoz hozzá, akár más módon.

A Hasbro Adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kattintson ide. © 1998-2003 Hasbro, Inc. Minden jog fenntartva.